معرفی کتاب همراه اسکرام جواد فراهانی
معرفی کتاب همراه اسکرام جواد فراهانی

معرفی کتاب همراه اسکرام جواد فراهانی

جواد فراهانی فوریه 25, 2021 مدیریت و کسب وکار 0

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت: معرفی اسکرام محتوای کتاب همراه مخاطبین این کتاب نویسنده کتاب همراه معرفی ناشر اطلاعات کلی معرفی اسکرام اسکرام یک چارچوب برای تولید نرم‌افزار است(البته در زمینه های دیگر

Read More
پروداکت بکلاک چیست؟
پروداکت بکلاک چیست؟

پروداکت بکلاک چیست؟

جواد فراهانی نوامبر 19, 2020 مدیریت و کسب وکار 3

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت: معرفی در تیم اسکرام آیتم ها معرفی پروداکت بکلاگ پروداکت بکلاگ یکی از آرتفکت(artifact) های چارچوب اسکرام در پیاده سازی تفکر اجایل می باشد.  پروداکت بکلاگ یا product

Read More
اجایل چیست؟
اجایل چیست؟

اجایل چیست؟

جواد فراهانی اکتبر 7, 2020 مدیریت و کسب وکار 0

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت: پیدایش تفکر اجایل تاریخچه هدف اصلی معرفی 12 اصل تفکر اجایل ورود تفکر چابک به شرکت ها چارچوب های تفکر اجایل رابطه بین اسکرام و اجایل پیدایش تفکر

Read More
آیا اسکرام مستر همان مدیر پروژه است؟
آیا اسکرام مستر همان مدیر پروژه است؟

آیا اسکرام مستر همان مدیر پروژه است؟

جواد فراهانی اکتبر 6, 2020 مدیریت و کسب وکار 0

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت:  معرفی اسکرام تاریخچه رویکرد اسکرام در پروژه ها رابطه بین اسکرام و اجایل اسکرام چارچوب است یا متدولوژی؟ 3 اصل اساسی چارچوپ اسکرام نقش‌ها در اسکرام رویدادهای اسکرام

Read More
معرفی کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟
معرفی کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟

معرفی کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟

جواد فراهانی اکتبر 4, 2020 مدیریت و کسب وکار 0

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت:  معرفی اسکرام معرفی اسکرام محتوای کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟ مخاطبین این کتاب نویسنده این کتاب ناشرین کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟ اطلاعات کلی کتاب ساده

Read More
اسکرام چیست؟
اسکرام چیست؟

اسکرام چیست؟

جواد فراهانی اکتبر 1, 2020 مدیریت و کسب وکار 0

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت:  معرفی اسکرام تاریخچه رویکرد اسکرام در پروژه ها رابطه بین اسکرام و اجایل اسکرام چارچوب است یا متدولوژی؟ 3 اصل اساسی چارچوپ اسکرام نقش‌ها در اسکرام رویدادهای اسکرام

Read More
معرفی کتاب همراه اسکرام جواد فراهانی
معرفی کتاب همراه اسکرام جواد فراهانی

معرفی کتاب همراه اسکرام جواد فراهانی

جواد فراهانی فوریه 25, 2021 مدیریت و کسب وکار 0

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت: معرفی اسکرام محتوای کتاب همراه مخاطبین این کتاب نویسنده کتاب همراه معرفی ناشر اطلاعات کلی معرفی اسکرام اسکرام یک چارچوب برای تولید نرم‌افزار است(البته در زمینه های دیگر

Read More
پروداکت بکلاک چیست؟
پروداکت بکلاک چیست؟

پروداکت بکلاک چیست؟

جواد فراهانی نوامبر 19, 2020 مدیریت و کسب وکار 3

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت: معرفی در تیم اسکرام آیتم ها معرفی پروداکت بکلاگ پروداکت بکلاگ یکی از آرتفکت(artifact) های چارچوب اسکرام در پیاده سازی تفکر اجایل می باشد.  پروداکت بکلاگ یا product

Read More
اجایل چیست؟
اجایل چیست؟

اجایل چیست؟

جواد فراهانی اکتبر 7, 2020 مدیریت و کسب وکار 0

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت: پیدایش تفکر اجایل تاریخچه هدف اصلی معرفی 12 اصل تفکر اجایل ورود تفکر چابک به شرکت ها چارچوب های تفکر اجایل رابطه بین اسکرام و اجایل پیدایش تفکر

Read More
آیا اسکرام مستر همان مدیر پروژه است؟
آیا اسکرام مستر همان مدیر پروژه است؟

آیا اسکرام مستر همان مدیر پروژه است؟

جواد فراهانی اکتبر 6, 2020 مدیریت و کسب وکار 0

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت:  معرفی اسکرام تاریخچه رویکرد اسکرام در پروژه ها رابطه بین اسکرام و اجایل اسکرام چارچوب است یا متدولوژی؟ 3 اصل اساسی چارچوپ اسکرام نقش‌ها در اسکرام رویدادهای اسکرام

Read More
معرفی کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟
معرفی کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟

معرفی کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟

جواد فراهانی اکتبر 4, 2020 مدیریت و کسب وکار 0

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت:  معرفی اسکرام معرفی اسکرام محتوای کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟ مخاطبین این کتاب نویسنده این کتاب ناشرین کتاب چگونه غول اسکرام را بکشیم؟ اطلاعات کلی کتاب ساده

Read More
اسکرام چیست؟
اسکرام چیست؟

اسکرام چیست؟

جواد فراهانی اکتبر 1, 2020 مدیریت و کسب وکار 0

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت:  معرفی اسکرام تاریخچه رویکرد اسکرام در پروژه ها رابطه بین اسکرام و اجایل اسکرام چارچوب است یا متدولوژی؟ 3 اصل اساسی چارچوپ اسکرام نقش‌ها در اسکرام رویدادهای اسکرام

Read More
معرفی کتاب همراه اسکرام جواد فراهانی

معرفی کتاب همراه اسکرام جواد فراهانی

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت: معرفی اسکرام محتوای کتاب همراه مخاطبین این کتاب نویسنده کتاب همراه معرفی ناشر اطلاعات کلی معرفی اسکرام اسکرام

جواد فراهانی
به فوریه 25, 2021
پروداکت بکلاک چیست؟

پروداکت بکلاک چیست؟

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت: معرفی در تیم اسکرام آیتم ها معرفی پروداکت بکلاگ پروداکت بکلاگ یکی از آرتفکت(artifact) های چارچوب اسکرام در

جواد فراهانی
به نوامبر 19, 2020
اجایل چیست؟

اجایل چیست؟

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت: پیدایش تفکر اجایل تاریخچه هدف اصلی معرفی 12 اصل تفکر اجایل ورود تفکر چابک به شرکت ها چارچوب

جواد فراهانی
به اکتبر 7, 2020
آیا اسکرام مستر همان مدیر پروژه است؟

آیا اسکرام مستر همان مدیر پروژه است؟

Share on linkedin Share on telegram Share on whatsapp در این مقاله به مطالب زیر خواهیم برداخت:  معرفی اسکرام تاریخچه رویکرد اسکرام در پروژه ها رابطه بین اسکرام و اجایل اسکرام چارچوب است یا متدولوژی؟

جواد فراهانی
به اکتبر 6, 2020
fa_IRPersian